Hvordan trene

VÅRE TJENESTER

Om dette kurset

Medical Decisions Workout er et kurs som omhandler situasjonsforståelse, beslutninger, teamarbeid, kommunikasjon og stressmestring. Dette er sentrale ferdigheter og går under fellesbetegnelsen non-technical medical skills (NTS). NTS er de kognitive og sosiale ferdighetene som ligger til grunn for både teoretisk fagkunnskap og tekniske ferdigheter i pasientbehandlingen. 

Vi arrangerer undervisning, temadager og bidrar med veiledning under simuleringsøvelser. 

Målsetning med kurset

Målsetningen med dette kurset er å gi en teoretisk innføring i viktige ikke-tekniske ferdigheter. Det skal gi helsepersonell gode mentale verktøy til hjelp i en krevende klinisk hverdag – i akuttmottaket, på operasjonsstua, på sengeposten, i grøfta langs motorveien eller på møterommet i vanskelige forhandlinger. I helsevesenet har vi stor tro at feil skyldes manglende faglig kunnskap. Når vi gjør feil, tenker vi ofte at de kunne vært unngått om vi bare visste mer, kunne mer og undersøkte mer. Sannsynligvis er det i beste fall bare halve sannheten. Medisinske feil skyldes først og fremst gal situasjonsforståelse og dårlige beslutninger – ikke manglende faktakunnskap. Det er all grunn til å tro at vi bør prioritere trening av denne type ferdigheter høyere.

Ingen ting kan erstatte virkeligheten. God klinisk vurderingsevne, tydelig situasjonsforståelse og robust stresshåndtering kan kun oppnås gjennom hardt arbeid og lang erfaring. Men et solid teoretisk fundament er et viktig første steg på denne veien og ved å anvende slik kunnskap under trening, simulering og i daglig klinisk arbeid vil kunnskapen bygges raskere. 

Krevende beslutninger tatt under tidspress, informasjonsmangel og uoversiktlige forhold er hverdagen for leger, sykepleiere, paramedics, helseledere og annet helsepersonell. God klinisk vurderingsevne, tydelig situasjonsforståelse og robust stresshåndtering kan kun oppnås gjennom hardt arbeid og lang erfaring. Ingen ting kan erstatte virkeligheten. Kunnskap om ikke-tekniske medisinske ferdigheter gir et solid fundament å bygge denne kliniske erfaringen på.

NTS kan øves gjennom teoretisk undervisning, egentrening og metarefleksjon, simuleringsøvelser og gjennom veiledning i klinisk praksis. Del 1 av dette kurset gir en solid teoretisk innføring, mens del 2 er et verktøy til bruk i egentrening og metarefleksjon. I tillegg inneholder kurset gode tips til hvordan trening av NTS kan simuleringsøvelser bør planlegges og gjennomføres.

 

Kurset belyser tema som:

– Hvilke feilkilder påvirker meg når jeg tar vanskelige beslutninger?

– Kan jeg lære meg mentale modeller som bedrer beslutningsprosessen? 

– Hvordan kan jeg bedre situasjonsforståelsen i kaotiske situasjoner?

– Hvordan bør jeg håndtere usikkerhet og tvil?

– Hva kjennetegner medisinske beslutninger?

– Hvordan kan jeg sikre et godt beslutningsgrunnlag når tiden er knapp? 

– Når kan jeg stole på egen erfaring og når bør jeg følge retningslinjene i detalj?

– Hvordan bygger man effektive team?

– Hvordan kan jeg minimere mitt eget stressnivå i akutte situasjoner?

Vårt faglige grunnlag bygger blant annet på arbeidene til ledende forskere som Daniel Kahneman (Heuristics and biases approach), Gary Klein (Recognition primed decision making), Rhona Flin, Cohen, Freeman & Wolf (Recognition/metacognition), Dave Snowden (Cynefin framework), John Boyd (OODA-modell), såvel som på egne erfaringer fra akuttmedisin, anestesi, traumatologi og militær ledelse. 

Vår målgruppe er primært leger, sykepleiere, prehospitalt personell, helseledere og andre ansatte i helsevesenet. Våre undervisere er leger, offiserer og ledere med variert bakgrunn fra helsevesenet, Forsvaret og næringslivet. Vi tilpasser foredrag og temadager etter dine ønsker.